Hydrogenperoksid

Hydrogenperoksid er en lettflytende, klar, fargeløs væske, som finnes naturlig i de fleste dyre og planteceller. Produktet anvendes kun som vannløsning og kan blandes med vann i alle proporsjoner. Det er luktfritt, men kan gi noe stikkende lukt i høye konsentrasjoner.

Hydrogenperoksid

Hydrogenperoksid er et miljøvennlig kjemikalie som ikke danner giftige
nedbrytningsprodukter eller farlige gasser. Kjemikaliet er kraftig oksiderende. Det er lett å lagre og handtere, men krever at det tas visse sikkerhetshensyn.

Hydrogenperoksid skal:
Beskyttes mot enhver risiko for forurensning, holdes adskilt fra brennbart materiale, samt oppbevares svalt og mørkt.

VIKTIGE EGENSKAPER UT I FRA SIKKERHETSSYNSPUNKT:
Hydrogenperoksid er en stabil forbindelse ved lav pH, men er følsom for
påvirkning. Nedbrytning kan startes eller påskyndes av forurensning, lys,
varme eller høy pH. Hydrogenperoksid brenner ikke, men ved søl på
brennbart materiale finnes risiko for selvantennelse.

Bruksområder for hydrogenperoksid:

 • Matlaging
 • Tannbleking
 • Hårbleking
 • For å stoppe blødninger
 • Blekning av papirmasse
 • Kjemikalietilvirkning
 • Overflatebehandling
 • Tekstilblekning
 • Miljøapplikasjoner
 • Vannbehandling
 • Desinfeksjon
 • Parasittbekjempning

HYDROGENPEROKSID 49,5 – 49,9 %

Kjemisk formel:H2O2
Stabilitet (95 °C, 16timer):Mindre enn 0,3 %
pH:0 – 2
Molekylvekt:34,02
Tetthet:ca 1,195 kg/l
Frysepunkt:-52 °C
Kokepunkt:114 °C
Viskositet, Ns/m2:0,00117
Viskositet, cp:1,17
Damptrykk:99 Pa (30 °C)
Flammepunkt:Ingen, se øvrige egenskaper.
Løselighet i vann:Fullstendig oppløselig og lett blandbart i vann.
Utseende og lukt:Klar, fargeløs væske med noe stikkende lukt.
Øvrige egenskaper:Etsende, oksiderende og utvikler gass ved ned brytning. Hydrogenperoksid nedbrytes til oksygen og vann. Ved nedbrytning dannes store mengder varme.

Helse- og miljøfare

Hydrogenperoksid er et sterkt irriterende stoff som kan påføre alvorlig helseskade og er etsende på øyne, hud og ved inntak (for eksempel ved svelging). Hydrogenperoksid virker irriterende allerede ved 10 % løsning. Innånding av damp er kraftig irriterende.

Hygieniske grenseverdier:

 • Grenseverdi (hel arbeidsdag): 1 (1,4 mg/m3)
 • Max grenseverdi (15 min): 2 (3 mg/m3)

YTRE MILJØ:
Hydrogenperoksid forekommer naturlig i naturen i
nivåer på 0,1-4 ppb. (luft) og 0,0005-8 mg/l (vann).

Konsentrasjonen av hydrogenperoksid blir raskt så svak at stoffet er vanskelig å detektere i høyere konsentrasjoner enn det som er vanlig i sjøvann.

Luft: Hydrogenperoksid har lav flyktighet og det er ikke angitt grenseverdier for industrielle utslipp til luft.

Vann: Hydrogenperoksid i små mengder anses vanligvis ikke å utgjøre neon fare ved utslipp til vann ettersom den raskt nedbrytes til vann og oksygen uten noen kjente skadelige effekter. Store utslipp til vannløp og kommunale renseanlegg skal likevel unngås, blant annet på grunn av pHjustering.

 • Toksisitet for fisk: LC50, 96 h = 16-37 mg/l
 • Toksisitet for krepsdyr: EC50 = 2,4-7,7 mg/l
 • Toksisitet for alger: reduksjon av klorofyll
  produksjon ved konsentrasjoner over 1,7 mg/l.

Jord: Hydrogenperoksid nedbrytes raskt til vann og oksygen uten vesentlige skadelige effekter.

Øvrig: Bioakkumulering er usannsynlig med tanke på kjemiske eller fysikalske egenskaper.

Bruksområder for hydrogenperoksid:

 • Matlaging
 • Tannbleking
 • Hårbleking
 • For å stoppe blødninger
 • Blekning av papirmasse
 • Kjemikalietilvirkning
 • Overflatebehandling
 • Tekstilblekning
 • Miljøapplikasjoner
 • Vannbehandling
 • Desinfeksjon
 • Parasittbekjempning

Lagring

Hydrogenperoksid gis gode lagringsegenskaper gjennom stabilisering. Stabiliseringen skjer gjennom tilsatser av stabilisatorer som gir en viss toleranse mot utilsiktet forurensing. En lav pH (0,5 – 2,5) bidrar til god stabilitet.

Hydrogenperoksid er følsomt for varme og forurensinger.

Ettersom nedbrytingen av hydrogenperoksid skjer ved varmeutvikling kan, om varmen ikke avledes, temperaturen stige akselerasjonsartet.

Under visse forutsetninger har hydrogenperoksid også evnen til å antenne brennbart materiale. Hydrogenperoksid skal derfor oppbevares mørkt og adskilt fra brennbart materiale.

Oppvarming av hydrogenperoksid gjør at nedbrytningen øker. Som en tommelfingerregel gjelder det at hastigheten for heterogen nedbrytning fordobles ved en temperatur på 10 °C. Ved romtemperatur kan man regne med en nedbrytning på ca 1 % per år.

Konsentrasjonen har en viss betydning for stabiliteten, som generelt sett øker ved økt konsentrasjon. Ved uttynning med vann reduseres alltid stabiliteten.

Visse organismer klarer å bryte ned hydrogenperoksidet ved hjelp av enzymer. Ved å velge riktig materiale for konstruksjon av lagringssystemer unngås faren for å forurense hydrogenperoksidet.

Bruksområder for hydrogenperoksid:

 • Matlaging
 • Tannbleking
 • Hårbleking
 • For å stoppe blødninger
 • Blekning av papirmasse
 • Kjemikalietilvirkning
 • Overflatebehandling
 • Tekstilblekning
 • Miljøapplikasjoner
 • Vannbehandling
 • Desinfeksjon
 • Parasittbekjempning

Naturlige konsentrasjoner av hydrogenperoksid i vann:
Det finnes naturlige konsentrasjoner av hydrogenperoksid i vann:

 • Regnvann, sommer: 0,1–8,0 mg H2O2 per liter vann
 • Sjøvann: 0,0005–0,014 mg H2O2 per liter vann, Sjøvann,
 • Antarktis: 0,049 mg H2O2 per liter vann, Innlandsvann,
 • Ferskvann: 0,001–0,1 mg H2O2 per liter vann

Fortynning

I målinger etter merdbehandlinger ble det utført over 610 prøver som har blitt analysert for konsentrasjon av hydrogenperoksid. Vannstrømmen i sjøen ble målt i alle prøveseriene noe som viste at målestasjonene ble plassert korrekt. Resultatene viste tydelig at hydrogenperoksid ble fortynnet raskt utenfor behandlingsvolumet, både i avstand og i tid. Den høyeste konsentrasjonen som ble funnet, 15 meter fra merden var på 61 mg/l og denne var tilstede i maksimalt 5 minutter. Om man setter disse tallene opp mot hva en regner som skadelig for fauna, fisk, reker m.m. er det åpenbart at Hydrogenperoksid kun har en kortvarig og lokal effekt. Fortynningsstudie: Hydrogenperoksyd, Aqua Kompetanse AS. Rapport 156-8-16. 13. september 2016. Av Linda Hagen og Per A. Andersen.

Konsentrasjonen av hydrogenperoksid blir raskt så svak at stoffet er vanskelig å detektere i høyere konsentrasjoner enn det som er naturlig i sjøvann.

Nedbrytning

NEDBRYTNING AV HYDROGENPEROKSID
I ren form og ved lav pH er hydrogenperoksid et relativt stabilt kjemikalie. Nedbrytning oppstår når hydrogenperoksidet blir forurenset av for eksempel metaller. Nedbrytningen akselereres av varme, høy pH, organisk materiale, smuss og andre forurensinger.

Homogen nedbrytning
Når hydrogenperoksid forurenses av visse metallsalter kan en meget rask nedbrytning oppstå selv om det er snakk om små mengder forurensing (noen få ppm kan være nok). Dette kalles for homogen nedbrytning og gjelder for eksempel salter av kopper, krom,
jern, vanadium, volfram, molybden, sølv og metaller fra platinum gruppen. Dekomponeringen er en kjedereaksjon hvor metallioner er suksessfullt oksidert
og redusert. PH-en vil også spille inn på hvor fort nedbrytingen skjer.

Heterogen nedbrytning
Heterogen nedbrytning kalles den iblant meget raske nedbrytningen som oppstår når hydrogenperoksid kommer i kontakt med objekter som ikke er oppløselige. Den opptrer ved kontakt med praktisk talt alle materialer, men nedbrytningshastigheten varierer
kraftig. En må derfor være nøye ved materialvalg og konstruksjonsanvisninger. Jern, mangan, kobolt, nikkel, bly oksid, osmium, iridium, palladium, rhodium sølv, gull og platina er blant de mest aktive katalysatorene for nedbryting av hydrogenperoksid.

pH
Stabilisert hydrogenperoksid vannløsning har en pH-verdi mellom 0,5 og 2,5. I dette intervallet er løsningen meget stabil. Særlig høyere pH, men også lavere har en negativ innvirkning på stabiliteten, hvilket øker nedbrytningshastigheten.

Reaksjoner

REAKSJONER MED ALKALISKE PRODUKTER
Dersom hydrogenperoksidets pH stiger vesentlig øker nedbrytningshastigheten meget kraftig. Dette kan skje dersom hydrogenperoksid ved uhell blandes med alkaliske stoffer, for eksempel lut, vannglass, kalk, hypokloritt, ammoniakk, EDTA eller DTPA.

REAKSJONER MED ORGANISK MATERIALE
Hydrogenperoksidløsninger virker mer eller mindre oksidativt nedbrytende på mange organiske materialer. Ved lave konsentrasjoner forløper disse reaksjonene langsomt og uten fare. Ved konsentrasjoner over 30 % (i blandingen) kan dog homogene blandinger av hydrogenperoksid og organiske løsemidler bli eksplosive. En eksplosjon kan da utløses av for eksempel en gnist eller ett slag. Kontakt med organiske materialer som for eksempel tre, tremasse, bommulsklær og skinnprodukter kan føre til antennelse.

REAKSJONER MED METALLER
Mange metaller og metallprodukter virker katalytisk nedbrytende på hydrogenperoksid. Svært rent, passivert syrefast stål og aluminium har ikke denne effekten. De kan derfor anvendes som konstruksjonsmateriale.

REAKSJONER VED HØYE KONSENTRASJONER
Det er forholdsvis vanlig med hydrogenperoksidløsning i konsentrasjoner opp til 70 %. Slike løsninger kan ikke forårsake eksplosiv hydrogenperoksidgass. Hydrogenperoksid i gassfase kan bli eksplosiv om innholdet i gassfasen overstiger 40 vektprosent. Ved normalt trykk kan en 75 prosentlig eller mer konsentrert hydrogenperoksidløsning gi en slik gassblanding. Ved høyere trykk flyttes grensen nedover! Hydrogenperoksidløsninger som inneholder over 90 % kan eksplodere ved kraftig initiering.

Korttidseksponering (1 time) for hydrogenperoksid har liten effekt på de fleste testorganismene og konsekvensen av et utslipp vurderes derfor som lav.

Art EksponeringLC50 (mg/l)Fortynningsfaktor
Amerikansk hummer*; stadium I 1 time1637Under 1
Amerikansk hummer; voksen
1 timeOver 3750Under 1
Pungreker 1 time9732
Mudderreke 1 time3182Under 1
Strandreke 1 timeOver 1700Under 1
Tangpungreke 1 timeOver 1700Under 1
Hoppekreps 1 time35,348
Hoppekreps kopepoditt 1 time17310
Strandreke24 timer17110
Tangpungreke24 timer7822
Bladfoting24 timer8002
Dypvannsreke24 timer3746
Rognkjeks juvenil24 timer16710
Torsk – egg24 timer34210